raadszaal 2Het financiële tekort van Zoetermeer in de eerstkomende vijf jaar valt vele miljoenen mee. Gunstig zijn de effecten van de zogeheten Meicirculaire 2019 van het Rijk en de lage rentestand. Maar nog steeds zijn extra bezuinigingen nodig.


Nu staat ook vast dat het gemeentebestuur extra zal moeten bezuinigen om uiteindelijk in 2023 niet te eindigen met een groot tekort. De verwachting is dat het college van B&W hierover komende week een voorstel stuurt aan de gemeenteraad.


Als voorbereiding heeft de raad alvast een kort memo gehad van wethouder Marc Rosier (VVD; financiën) met een uitleg over de meevallers. Hieruit blijkt dat nadere berekening van de stortingen door het Rijk op basis van de Meicirculaire - onder meer bedoeld om de tekorten op de jeugdzorg op te vangen – van 2019 tot en met 2023 aanleiding geeft tot een bijstelling van het tekort in gunstige zin. Het gaat om een bedrag van in totaal € 9 miljoen. Alleen al in het nu lopende jaar is de meevaller € 2,9 miljoen. Tegelijkertijd boekt de gemeente een denkbeeldig voordeel door de lage rentestand van - in diezelfde periode - bijna € 5 miljoen, in 2019 ongeveer 6 ton.


Maar dan nog zit de gemeente met een niet gedekt financieel tekort dat bij ongewijzigd beleid in 2023 zal oplopen tot ongeveer € 5 miljoen. Dit is voor lagere overheden niet toegestaan, De daarvoor nodige bezuinigingen zullen onderdeel zijn van de binnenkort te verschijnen ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023. Ze komen bovenop de bezuinigingen die eerder dit jaar zijn afgesproken op grond van de Zoetermeerse Perspectiefnota.


Onderdelen daarvan waren bijvoorbeeld het voorlopig schrappen van vernieuwing van cultuurpodium Boerderij, besparingen op hulpmiddelen voor mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het niet langer meer verstrekken van strooizout en hondenpoepzakjes, bezuinigingen op de bibliotheekvestigingen, verhogen van de parkeertarieven plus hogere onroerend-zaakbelasting (OZB). Daar zal het dus niet bij blijven.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-